Verslag: Lezing Beeldvorming & VTS

Schermafbeelding 2019-08-21 om 11.18.27

Als onderdeel van de leerlijn Critical Reading organiseerde en modereerde ik een lezing samen met Adelijn van Huis. Adelijn is relevant als experts binnen mijn onderzoek op het gebied van Visual Thinking Strategies. Daarnaast delen we een fascinatie voor waarneming & interpretatie en de manier waarop beelden ingezet kunnen worden om verschillende interpretaties met elkaar te delen. brilletjes-lezing

Voorstel lezing
Deze blogpost schreef ik eerder als voorstel voor de lezing, waarin ik uitleg wie Adelijn van Huis is en waarom ik haar heb uitgenodigd als expert voor deze lezing.

Aankondiging lezing
Deze blogpost schreef ik als aankondiging van de lezing.

Het tweede semester heb ik mij gefocust op het in kaart brengen van de context van mijn design research, onder andere door het discours van het thema beeldvorming te onderzoeken en een beredeneerde bronnenlijst samen te stellen. Gedurende het onderzoek kwam ik op de website van VTS-Nederland terecht en ik zag overeenkomstige aspecten tussen VTS en mijn design research. Daarom heb ik begin dit jaar contact opgenomen met Adelijn van Huis om te praten over mijn onderzoek en de link met VTS. Vervolgens heb ik de basiscursus VTS gevolgd, als onderdeel van de invulling van de Vrije Keuzeruimte binnen deze master. 

Ik heb gebruik gemaakt van deze lezing om zowel mijn onderzoek te introduceren en presenteren aan een groter publiek, als om samen met Adelijn van Huis de relevantie en waarde van Visual Thinking Strategies te verkennen voor mijn onderzoek.  

Onderzoeksvragen & lezing

De onderzoeksvragen voor het organiseren en modereren van deze lezing waren:

 

• Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen het doel van Visual Thinking Strategies voor VTS-Nederland versus mijn onderzoek? 

• Wat biedt Visual Thinking Strategies mij als methode en hoe wil ik dit toe gaan passen in mijn vervolgonderzoek? 

• In hoeverre kan ik tijdens de lezing met behulp van Visual Thinking Strategies het publiek uitleggen waar mijn onderzoek over gaat?


Om dit te onderzoeken heb ik in afstemming met Adelijn de lezing georganiseerd, waarbij we tijdens onze afspraken spraken over de voortgang van mijn design research, de koppeling met VTS, hoe we hier woorden aan konden geven en de manier waarop ik dit wilde presenteren binnen de lezing. De lezing was als volgt opgebouwd.
__LEZING-BEELDVORMING&VTS_britthoogenboom.001

Als startscherm van de lezing was een quote van John Berger afgebeeld, als introductie van mijn design research.

lezing-deel1

Ik gaf eerst een korte introductie over mijzelf, mijn ontwerp vraag en hoe ik als grafisch ontwerper onderzoek hoe ik de verschillende betekenislagen van mediabeelden kan inzetten om mensen te verbinden.

lezing-deel2

Vervolgens introduceerde ik Adelijn van Huis en vertelde waarom ik haar als expert heb uitgenodigd. Adelijn nam het woord over om het publiek meer te vertellen over VTS en VTS-Nederland. Na deze uitleg vertelde ik over hoe ik VTS inzet binnen mijn design research.

lezing-deel3

Om het publiek te laten ervaren wat VTS is en wat de koppeling en relevantie ervan is binnen mijn onderzoek, begeleidde Adelijn een VTS-gesprek met het publiek. Hierbij kwamen VTS en mijn design research samen: Adelijn hanteerde de VTS-methode, waarbij het beeld dat we bespraken een nieuwsbeeld was en ik een eerder ontworpen design research tool inzette om data over het proces van betekenisgeving tijdens het kijken te verzamelen. Dit werkte op deze manier als een live-mini-iteratie binnen de lezing. Na dit gesprek vroegen we het publiek hoe zij dit hadden ervaren.

lezing-deel4

Het laatste gedeelte van de lezing bestond uit een aantal vragen die ik aan Adelijn voorlegde. Steeds zette ik VTS als methode naast een andere context, zoals: mijn design research, World Press Photo, het onderwijs en bedrijven en organisaties. En afsluitend vroeg ik hoe Adelijn de quote van John Berger ziet in relatie tot mijn onderzoek.

__LEZING-BEELDVORMING&VTS_britthoogenboom.037

Afsluitend was er de mogelijkheid voor het publiek om vragen stellen en vroeg ik hen om de reflectievragen op het formulier te beantwoorden.

Bevindingen & reflectie

Iteratie & beeldgesprek

Het volgende formulier gebruikte ik als design research tool om data over het proces van betekenisgeving tijdens het kijken en het bespreken van een nieuwsbeeld te verzamelen.

Een 1e keer kijken
Voorafgaand aan het beeldgesprek kreeg het publiek zo’n 5 seconden het nieuwsbeeld te zien dat we als uitgangspunt gebruikte en daarna werden zij gevraagd om de eerste vragen op het formulier te beantwoorden:

 • Wat gebeurt er in de afbeelding?
 • Dit zeg ik op basis van: kennis / associatie / ervaring / herinnering / gevoel / anders

Een 2e keer kijken
Vervolgens volgde het VTS-beeldgesprek, waarna het publiek nogmaals werd gevraagd om deze vragen te beantwoorden (bij ‘een 2e keer kijken’). Aangevuld met een antwoord bij de meerkeuzevraag:

 • Op basis van wat ik van anderen hoor

Reflectievragen
Afsluitend van de lezing vulde het publiek nog drie reflectievragen in:

 • Hoe heb je het op deze manier analyseren van een afbeelding ervaren?
 • Wat betekent de quote van John Berger nu voor jou?
 • Wat neem je mee uit deze sessie?

De volgende data is tijdens het beeldgesprek opgehaald met behulp van de formulieren. Reflecterend op de verzamelde data en het formulier als design research tool, vallen de volgende aspecten op:

Het formulier blijkt effectief als tool tijdens een beeldgesprek: zowel om de deelnemers een spiegel voor te houden, omdat zij direct reflecteren op waaróm ze denken wat ze zien, als voor mij om de data van zo’n gesprek en manieren van kijken te verzamelen en inzichtelijk te kunnen maken.

Ik heb deze formulieren gemaakt om enerzijds het publiek te laten ervaren waar mijn onderzoek over gaat. Anderzijds om tijdens de lezing te inventariseren of het houden van een beeldgesprek invloed heeft op hoe je naar een beeld kijkt en hoe het ophalen van verschillende interpretaties en verhalen wordt ervaren. Wat te zien is in de opgehaalde dat is dat bij 'een tweede keer kijken' 8 van de 12 mensen invult dat de betekenis van het beeld gebaseerd of veranderd is door wat anderen vertelden te zien. Daarnaast wordt aangegeven aan dat het 'leuk' is om te horen wat anderen zien en de verschillende perspectieven te horen. Dit motiveert mij om hier met specifiekere uitgangspunten in semester 3 mee door te gaan en mensen met elkaar te verbinden. 


De vier keuzes die ik tijdens een eerdere iteratie op het formulier heb gebruikt lijken toch beter te werken, omdat het onderscheid daarbij duidelijker is. Daarnaast ben ik achteraf vergeten om de keuze ‘dit zeg ik op basis van wat ik zie’ toe te voegen. Wat wel goed werkt is om de ‘anders, namelijk:’ toe te voegen, net als bij ‘een 2e keer kijken’ de keuze ‘dit zeg ik op basis van wat ik van anderen hoor’.

Het reflectiegedeelte op het formulier is waardevol, omdat daar te lezen is hoe deelnemers het gesprek hebben ervaren. De vraag ‘wat betekent de quote van John Berger nu voor jou’ lijkt overbodig of niet goed te werken, omdat hier 9 van de 12 keer niets is ingevuld of een reactie waaruit onduidelijkheid blijkt.

Visual Thinking Strategies & mijn design research

VTS-Nederland heeft als missie om Visual Thinking Strategies te introduceren binnen de culturele en educatieve sector (van basis tot universitair onderwijs). Dit doen zij door VTS-cursussen aan te bieden waarbij de cursisten worden opgeleid om VTS-gesprekken te voeren.

 

Reflecterend op de lezing, de gesprekken die ik heb gevoerd met Adelijn, de organisatie van de lezing, de reacties van vanuit het publiek en de verzamelde data vanuit het live-beeldgesprek, heeft dit mij de volgende inzichten gegeven over de verschillen en overeenkomsten van de Visual Thinking Strategies-methode en de toepassing daarvan ten opzichte van mijn design research. 

Musea

 • visuele geletterdheid te verbeteren;
 • op een andere manier te praten over kunst / beelden, waarbij de informatie wordt onthouden;
 • te leren van elkaars perspectief;
 • entertainen, een leuke ervaring meegeven.


Onderwijs

 • leerlingen inzicht geven in een breder perspectief;
 • leerlingen leren beargumenteren wat er gebeurt en daarmee met beide benen in de maatschappij te staan;
 • aanmoedigen om deze manier van onderzoeken toe te passen bij andere (school)opdrachten.

Mijn design research

 • het gesprek te starten over beeldvorming;
 • verschillende betekenislagen van beelden onderzoeken;
 • onderzoeken hoe deze betekenissen kunnen veranderen;
 • mensen laten ervaren en confronteren met hun eigen interpretaties, associaties en vooroordelen;
 • inzicht geven en kennis maken met verschillende manieren van kijken;
 • onderzoeken hoe het ophalen van verhalen met behulp van mediabeeld kan zorgen voor meer begrip voor elkaar.

Musea & onderwijs

Er is een set regels vastgesteld bij het voeren van VTS-gesprekken waar gespreksleiders zich aan dienen te houden. De drie vaste vragen die worden gesteld tijdens een VTS-gesprek zijn:

 • Wat gebeurt er in de afbeelding?
 • Waaraan zie je dat / Wat zie je waardoor je dat zegt?
 • Wat gebeurt er nog meer? / Wat kunnen we nog meer ontdekken?

Daarnaast wordt er van de gespreksleider verwacht dat hij/zij de observaties die worden gedeeld allemaal zorgvuldig parafraseert. Het doel van deze vragen en het parafraseren is:

 • de interpretaties van het publiek als observatie te beschouwen (niet als waarheid), om daarmee meer mensen uit te nodigen om interpretaties toe te voegen;
 • iedereen evenveel aandacht te geven;
 • te laten blijken dat iedere observatie belangrijk is (niets is goed of fout);
 • observaties te 'framen', waardoor een observatie duiding en betekenis krijgt.


Mijn design research

In de basiscursus heb ik geleerd hoe de methode werkt en hoe je volgens de VTS-methode een beeldgesprek voert als gespreksleider. Tijdens het voeren van beeldgesprekken en het verzamelen van verhalen binnen mijn onderzoek helpt het enerzijds om deze methode aan te houden en zo open mogelijk het gesprek te voeren. Anderzijds ga ik er soms iets ‘losser’ mee om dan de vaste set regels die zijn gesteld. In de setting waarin ik de methode toepas is het parafraseren niet altijd volledig nodig en wenselijk. Daarnaast voeg ik - bijvoorbeeld bij het ontwerpen van de formulieren - vragen toe buiten de drie standaard vragen, met als doel om enerzijds meer inzicht te krijgen in de verschillende manieren van kijken, en anderzijds om mensen bewust te laten reflecteren op hun eigen antwoorden, verhalen en associaties.

Conclusies

• Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen het doel van Visual Thinking Strategies voor VTS-Nederland versus mijn onderzoek? 

Het organiseren en modereren van de lezing heeft mij meer inzicht gegeven in de verschillen en overeenkomsten van het doel van Visual Thinking Strategies voor VTS-Nederland en voor mij binnen mijn onderzoek. In de bovenstaande tabel zijn deze benoemd. De doelen komen gedeeltelijk overeen, maar wanneer we verder kijken dan het VTS-gesprek zelf zijn hier ook verschillen te zien. Binnen musea en het onderwijs wordt de methode op lange termijn ingezet om visuele geletterdheid en beargumentatie van observaties te verbeteren. Binnen mijn design research gebruik ik de methode om ten eerste het gesprek over beeldvorming aan te gaan (introductie), ten tweede om de betekenislagen van beelden onderzoeken, koppelend aan de theorie en de actualiteit (verdiepend onderzoek) en ten derde om verhalen te verzamelen én te delen, om mensen zo meer inzicht te geven in de manier van kijken van iemand anders (iteraties en het doel van mijn ontwerpvraag).
• Wat biedt Visual Thinking Strategies mij als methode en hoe wil ik dit toe gaan passen in mijn vervolgonderzoek? 

Vanuit bovenstaande bevindingen is voor mij helder geworden dat Visual Thinking Strategies binnen mijn onderzoek enerzijds effectief is om onderzoek te doen naar de verschillende betekenislagen van mediabeelden, en anderzijds om mijn ontwerpvraag en ontwerpdoel te introduceren en dit te laten ervaren. Dat werkte zowel goed bij het publiek van de lezing, maar bijvoorbeeld ook bij een eerdere presentatie bij een beeldredactie.


In mijn vervolgonderzoek zullen de basiselementen van de methode relevant zijn, al zullen de 'regels' in minder strikte mate toegepast hoeven worden. Samengevat zet ik de methode binnen mijn onderzoek in om beeldgesprekken met behulp van mediabeelden te houden, om mijn onderzoek te introduceren, actueel maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar te maken en te onderzoeken hoe blikken kunnen worden verruimd en tunnelvisies kunnen worden doorbroken.


Daarbij zijn de VTS-gesprekstechnieken inzetbaar, om in plaats van een gepolariseerd debat (wat veelal gebeurt bij het aansnijden van gevoelige, maatschappelijke onderwerpen) een respectvolle discussie plaats te laten vinden. Waarbij ervaarbaar wordt dat verschillende verhalen, dialogen en inzicht in de beeldvorming van iemand anders, kan zorgen voor meer begrip voor elkaar. 
• In hoeverre kan ik met behulp van Visual Thinking Strategies het publiek van de lezing voorleggen waar mijn onderzoek over gaat?

Tijdens de georganiseerde lezing was het effectief om een live VTS-gesprek te houden met het publiek, omdat zij hierdoor direct in een kleinschalige uitvoering konden ervaren wat de kern is van mijn ontwerpvraag: door verhalen te verzamelen met behulp van mediabeelden én deze te delen, mensen inzicht te geven van de manier van kijken van iemand anders en elkaar daardoor beter te laten begrijpen. Dit blijkt zowel uit de opgehaalde data als uit de reflecties die werden geschreven op de laatste pagina van het formulier en de (persoonlijke) reacties van het publiek na de lezing.

NB: Het publiek bestond qua aantal niet uit genoeg mensen om hier harde conclusies uit te trekken. Het is dan ook alleen een bevinding die verzameld is tijdens deze sessie.
Afsluitend is VTS-Nederland een interessante partij om mee in connectie te blijven. De toekomstige samenwerking met World Press Photo is relevant voor mijn onderzoek en tijdens afspraken kijkt Adelijn van Huis kritisch mee met de iteraties die ik doe en hoe ik onderdelen van Visual Thinking Strategies daarbinnen toepas (en hoe het beter of anders zou kunnen). Vanuit de andere kant geeft mijn onderzoek Adelijn van huis (en VTS-Nederland) nieuwe inzichten in de manier waarop VTS wordt toegepast. Een samenvatting van de lezing verschijnt ter inspiratie in de nieuwsbrief van VTS-Nederland. Daarnaast zijn geïnteresseerden en cursisten van VTS ook onderdeel van mijn netwerk geworden, zoals beeldredacteuren, journalisten en onderwijzers.