Ontwerpvraag

Hoe kan ik met behulp van mediabeelden verhalen verzamelen én delen, die mensen helpen elkaar beter te begrijpen?

Motivatie

Als persoon ben ik gefascineerd door menselijk gedrag: hoe we met elkaar omgaan, elkaar zien en zowel mét als óver elkaar praten. In het kader van design research ben ik geïnteresseerd in welke verschillende of overeenkomstige betekenissen we geven aan de dingen die we zien. Want we kijken allemaal, maar wat zien we eigenlijk?


Als grafisch ontwerper maak ik dat graag visueel en nodig ik je uit om met een nieuwe blik te kijken, naar jezelf en de wereld om je heen.

Design research

Zo'n nieuwe blik ontstaat niet vanzelf. Dat wat we dagelijks zien wordt veelal als vanzelfsprekend beschouwd en dat wat vanzelfsprekend is, valt niet meer op. Hoe haastiger de wereld om ons heen wordt, hoe minder lang we stil staan. Zo kijken we gemiddeld 2 seconden naar een afbeeldingVeel te kort, om voorbij te gaan aan ons feilbare denken, om een tweede keer te kijken, en de vele betekenissen te ontdekken.


Binnen mijn design research ben ik op zoek naar de verschillende verhalen die we delen en lezen in mediale beelden. Want hoe beïnvloeden deze beelden de beeldvorming die we hebben van de wereld om ons heen?
En van elkaar als mens?

Relevantie

De toenemende polarisatie in onze huidige samenleving zet gevoelige onderwerpen op scherp, zoals sociale ongelijkheid, klasse, seksisme, etniciteit en discriminatie. Mediabeelden kunnen die polarisatie en tegenstellingen in het denken over groepen versterken. 

Doordat beeldvorming reflecteert en tegelijkertijd herbevestigt, kunnen tunnelvisies ontstaan die lastig zijn te doorbreken. Door zowel selectieve media-productie en -consumptie blijven te simplistische ideeën over deze onderwerpen in stand en daarmee beïnvloeden deze beelden het (on)begrip voor elkaar. 

Strategie & participanten

Ik onderzoek de thematiek en het discours van het begrip beeldvorming vanuit verschillende domeinen. 


Lees hier meer over de thematiek en het discours van beeldvorming, gezien vanuit de journalistiek, kunst, psychologie en politiek.

Met experimenten probeer ik inzicht te geven in onze persoonlijke manier van kijken. Enerzijds hoe we onbewuste, razendsnelle associaties en verbanden leggen, categoriseren en vooroordelen. Anderzijds is het een uitnodiging om stil te staan, om onderzoekend en met een andere blik te kijken. Met ruimte om te speculeren over meerdere mogelijke scenario's. Dit doe ik met zowel nieuwsproducenten als nieuwsconsumenten.

Lees hier meer over de ontwikkeling van deze strategie-map.

Daarbij maak ik gebruik van de dubbelzinnigheid van beeld om verschillende verhalen en perspectieven te verzamelen.


Het is een zoektocht naar kaders, verschillende samenstellingen van groepen, de gesprekken die daaruit voortkomen en het samenbrengen van die verhalen.

Methoden

Zo organiseer ik tijdlijngesprekken, om zowel het debat en het discours rondom beeldvorming te onderzoeken, dialogen te starten over de beelden die onze beeldvorming beïnvloeden en onderwerpen te verzamelen.


Middels beeldgesprekken en analyse-oefeningen onderzoek ik ons bewuste en onbewuste kijkproces, net als dat het een ingang is om met beeldredacties in gesprek te gaan.


Daarnaast volgde ik de basiscursus Visual Thinking Strategies: een leer- en gespreksmethode die ik inzet om vaardigheden als waarnemen en kritisch denken te stimuleren. 

Doel

Zo probeer ik situaties te creëren waar vragen worden gesteld, aannames ter discussie komen te staan en er naar elkaar geluisterd wordt. Om zo, in tegenstelling tot het huidige debat waarin wordt gesteld dat nieuwsmedia de hedendaagse polarisatie voedt, met die nieuwsbeelden juist mensen te verbinden. Waarbij empathie voor de beeldvorming van iemand anders, kan zorgen voor meer begrip voor elkaar.

Welkom op mijn design research blog!

Op dit blog schrijf ik over mijn bevindingen tijdens dit ontwerp-onderzoek. Dit zijn zowel experimenten en iteraties, als relevante bronnen en inspiratie. 
Binnen het menu Design research zijn deze bevindingen onderverdeeld in de volgende thema's.

Media & beeldvorming


Hoe beïnvloeden mediabeelden ons beeldvorming van de wereld en elkaar? Wat is het actuele debat rondom dit thema? Wie houden zich hiermee bezig? Hoe gaan beeldredacteuren hiermee om en welke verantwoordelijkheid ligt er bij hen?

Binnen dit thema ben ik op zoek naar antwoorden en bevindingen rondom deze vragen. Op deze pagina vind je onder andere een eerste beredeneerde bronnenlijst, mijn onderzoek naar het discours van het thema beeldvorming en iteraties en design research methoden waarmee ik gesprekken voer over dit onderwerp met zowel participanten als experts.   

Waarneming & interpretatie


Hoe kijken we naar wat we zien? Welke betekenis krijgen beelden door de ogen van verschillende mensen? Hoe kan ik onze persoonlijke manier van kijken vastleggen en onderzoeken?

Binnen dit thema onderzoek ik de persoonlijke kijkprocessen die we ondergaan wanneer we naar beelden kijken en hoe en wanneer de betekenis daarvan verandert. Met behulp van design research methoden en grafisch ontwerp probeer ik die kijkprocessen vast te leggen en te verzamelen. Om zo met die bevindingen nieuwe iteraties te ontwerpen die inspelen op Bewustzijn & vertraging (methode) en Empathie & verbinding (doel).

Bewustzijn & vertraging


Hoe kan ik mensen uitnodigen om met een andere blik te kijken? Hoe zorg ik voor bewustzijn in de hedendaagse maatschappij waar er weinig tijd is om stil te staan bij de dingen die we zien?  


Met behulp van ontworpen tools en gespreksmethoden onderzoek ik hoe ik een bewuste en onderzoekende manier van kijken kan stimuleren, beïnvloeden en evalueren. Want wanneer we ons meer bewust zijn van de werking van ons brein, hoe de invloed van beelden die we in de media zien onbewust worden opgeslagen en onze beeldvorming beïnvloeden, dan kunnen we daar ook naar handelen.

 


Empathie & verbinding


Hoe ontwerp ik dialogen waar meerdere perspectieven samen komen? Welke kaders hebben mensen nodig om verhalen met elkaar te delen? Hoe en wanneer zorgen deze verhalen voor verbinding?


Ik probeer situaties te creëren waar vragen worden gesteld en aannames ter discussie komen te staan. Daarbij helpt dubbelzinnigheid van beeld om die verschillende verhalen en perspectieven te verzamelen. En misschien, wanneer we écht naar elkaar willen luisteren, kan het gegeven dat we verschillend zijn, zien en denken, er dan voor zorgen dat blikken worden verruimd en tunnelvisies kunnen worden doorbroken.