Strategie & Ontwerpvraag

Tijdens de iteratie-lessen/workshops die vallen onder de leerlijn Design Methoden, experimenteer je met relevante methoden van design research om je ontwerpvraag te kunnen beantwoorden. Iedere les richt je je specifiek op één lemma die op dat moment het grootste aandachtspunt voor jou is.


iteratie

Nu het einde van het 2e semester nadert, wilde ik de laatste iteratie-les gebruiken om te reflecteren en vooruit te blikken op mijn strategie om vanuit daar met mijn medestudenten mijn ontwerpvraag ter discussie te stellen. 


Onderzoeksvragen zijn:

  • Hoe kan ik in kaart brengen hoe de iteraties binnen mijn onderzoek met elkaar samenhangen, om vanuit daar mijn strategie inzichtelijk te maken?
  • In hoeverre klopt de opbouw van mijn ontwerpvraag nog of is het tijd om deze te herformuleren? 

Strategie

Om te reflecteren op het 1e en 2e semester heb ik geprobeerd in kaart te brengen hoe de iteraties die ik doe met elkaar samenhangen en welke lemma’s daarbij belangrijk zijn. Vervolgens blik ik alvast vooruit op het 3e semester. Wat zijn mijn vervolgstappen, wat doe ik met de informatie die ik tot nu toe heb verzameld en hoe ga ik dat de komende periode inrichten? 

Eerste schets van de strategie-map

Bovenstaande eerste schets van de strategie-map heb ik gepresenteerd in de iteratie-les op woensdag 5 juni. De map bestaat uit drie opzichzelfstaande cirkels:


1. Ontwerpvraag

In de kleinste cirkel in het midden staat mijn huidige ontwerpvraag.

2. Verkennende iteraties 

De cirkel daaronder bevat de iteraties die ik het eerste (en begin tweede) semester heb uitgevoerd, zoals de workshop perspectieven, de workshop verhaal in beeld en het experiment dat ik uitvoerde tijdens de Design Research Sprint aan de start van het 2e semester. Gemeenschappelijk is dat deze iteraties enerzijds vooral verkennend, maar anderzijds ook gericht zijn op het ‘verbinden’ van participanten met elkaar tijdens de iteratie zonder dat zij daar vooraf vanaf weten. Bij de workshops was het doel van de participanten bijvoorbeeld het schrijven of in beeld brengen van een verhaal, terwijl het delen van deze verhalen tegelijkertijd zorgde voor meer kennis van elkaar.  

3. Context & netwerk

De onderste en grootste cirkel bestaat uit het onderzoek, (doorontwikkelde) iteraties, en experimenten uit het tweede semester die vooral gericht waren op het concretiseren van de context en het delen van mijn onderzoek met experts en participanten. Dit heb ik het afgelopen semester onder andere gedaan door binnen de vrije keuze ruimte de basiscursus Visual Thinking Strategies te doen, beeldgesprekken te organiseren, tijdlijngesprekken te voeren met experts en participanten, in gesprek te gaan met beeldredacties en een bronnenlijst samen te stellen. 


De drie cirkels kunnen los van elkaar draaien en de pijlen wijzen richting het midden. Hiermee wil ik inzichtelijk maken dat het onderzoek uit de buitenste cirkel weer nieuwe input is voor vervolg-iteraties in de twee binnenste cirkels. Het lege vlak in deze schets in de tweede cirkel staat voor het vervolgonderzoek in het 3e semester. Vooruitblikkend op de komende periode, wil ik mij meer verdiepen in mijn nieuwe rol en het nog scherper in kaart brengen van de context waarin mijn onderzoek zich bevindt. Maar ook door weer iteraties uit te voeren met participanten zoals in het eerste semester, alleen nu gerichter en specifieker.

Een nog verder uit te werken idee is om te werken met een participanten-driehoeksverhouding, die bestaat uit een nieuwsproducent, nieuwsconsument en een nieuwsbron die met elkaar verbonden worden door een nieuwsitem als uitgangspunt. 

Ontwerpvraag

Vanuit bovenstaande strategie-introductie heb ik mijn huidige ontwerpvraag ter discussie gesteld. We hebben gezamenlijk gekeken naar belangrijke keywords, methoden en doelen binnen mijn onderzoek. Deze konden met post-its op een groot vel worden toegevoegd.

Daarbij konden mogelijke herformuleringen worden opgeschreven op de ontwerpvraag-kaartjes. Feedback

De volgende feedback en bevindingen neem ik mee voor de verdere doorontwikkeling van de strategie-map en herformulering van mijn ontwerpvraag:


  • “De strategie-map kan nog duidelijker zijn wanneer de drie semester los van elkaar te zien zijn, zodat het de vooruitblik op het 3e semester ook een aparte cirkel is die - zoals je zelf aangeeft - nog dichter op je ontwerpvraag staat.” 

  • “Je werkt met mediabeelden dus voeg het woord ‘media’ ook toe in je ontwerpvraag.” 

  • “Je mag meer strategie in je ontwerp vraag stoppen. Je hebt denk ik al meer specifiekere doelen die je wilt bereiken. Staan je drie participanten daar gelijk in of heeft ieder een andere rol? Wat wil je bereiken (bijvoorbeeld depolariseren) en welke kaders neem je sowieso mee? (In wat jij doet: verzamelen + delen en welke rol spelen deelnemer, maker, lezer).” 

  • “Het kan helpen om je ontwerpvraag op te bouwen in de volgorde: Hoe kan ik … om … zodat …?”

Doorontwikkeling

Vanuit bovenstaande feedback tijdens de iteratie-les en coaching-gesprek heb ik de volgende strategie-map uitgewerkt.

Strategie-Mapping-digitaal

Bekijk hier als afbeelding

De gecentreerde ontwerpvraag is nog niet aangepast, behalve dat het woord ‘media’ is toegevoegd. Met de herformulering van de vraag ben ik nog bezig om deze opnieuw goed in elkaar te zetten. Onderstaande voorbeelden zijn daar een eerste aanzet voor.  


  • Hoe kan ik met behulp van mediabeelden verhalen verzamelen en delen, om mensen te helpen elkaar beter te begrijpen, zodat polarisatie van de samenleving wordt gereduceerd?

  • Hoe kan ik met behulp van mediabeelden mensen verschillende visies op een onderwerp op een respectvolle manier met elkaar laten delen, om te leren van elkaars perspectief, zodat we elkaar als mens beter kunnen begrijpen?